Missie en visie

Onze missie is om vanuit verantwoord en milieubewust recyclen een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Sortiva verwerkt vele soorten afvalstromen tot materialen en grond- en bouwstoffen met een positieve waarde. Om onze taken zo goed mogelijk uit te voeren, streeft Sortiva naar een continue verbetering van het optimaal hergebruik, nuttige toepassing en om een goede partner te zijn voor al zijn stakeholders.

Visie

Primaire grond- en bouwstoffen zijn eindig en worden steeds schaarser. Het tekort aan primaire grondstoffen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Sortiva tracht met de verwerking van afvalstoffen aansluiting te vinden in de keten van haar afnemers. Door ketenbeheer kunnen gerecyclede afvalstoffen optimaal worden ingezet in de productieprocessen van derden. Door een nauwe samenwerking binnen de afvalketen, zijn we in staat om een grotere toegevoegde waarde te realiseren voor onze klanten en directe leefomgeving.

De Nederlandse overheid stimuleert en subsidieert het gebruik van duurzame energie en heeft als doel in het jaar 2020 30% van de energie duurzaam op te wekken. Meer en meer groeit het besef dat er nog veel energie aanwezig is in onze afvalstromen. De recyclingindustrie produceert inmiddels al secundaire grond-, bouw- en (bio)brandstoffen. Deze ontwikkeling zal naar verwachting alleen maar sterker en belangrijker worden. Hierdoor ontwikkelen bepaalde afvalstoffen zich in de richting de commodity markt. Kortom, afval zal steeds sterker gaan concurreren met primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen.