Beleid, missie en visie

Het Management Team Sortiva is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, als mede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zal, in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de Arbo-arts en andere deskundigen gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op en dusdanige wijze handelen zodat Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, inleners, opdrachtgevers en bezoekers is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

Er zal gezorgd worden dat overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en milieu.

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande regels en afspraken m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is een individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking worden gesteld en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden.

Het Management Team Sortiva zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid.

Missie
Onze missie is om vanuit verantwoord en milieubewust recyclen een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Sortiva verwerkt vele soorten afvalstromen tot materialen en grond- en bouwstoffen met een positieve waarde. Om onze taken zo goed mogelijk uit te voeren, streeft Sortiva naar een continue verbetering van het optimaal hergebruik en nuttige toepassing om een goede partner te zijn voor al zijn stakeholders.

Identiteit
Sortiva is hét recyclingbedrijf van afvalstromen voor hergebruik en nuttige toepassing. Sortiva is er voorhaar aandeelhouders,gemeenten, bedrijven en particulieren. Onze kernactiviteiten zijn sorteren, recyclen, be - en verwerken en composteren van afvalstromen. Wij produceren hoogwaardige grond-, bouw- en biobrandstoffen. Onze producten worden hoofdzakelijk ingezet binnen de wegenbouw, hout– en papier industrie, kunststofbranche en energetische industrie.

Waarden
Sortiva heeft een vijftal externe kernwaarden die centraal staan binnen de organisatie en door alle medewerkers van ons bedrijf omarmd worden:

  • Betrouwbaarheid        “Wij doen wat we afspreken”

  • Kwaliteit                    “Wij doen het goed en werken aan beter”

  • Efficiency                   “Wij gaan voor eenvoud”

  • Ondernemerschap      “Wij herkennen en benutten kansen”

  • Continuïteit                 “De beslissingen die wij nemen staan in het teken van lange termijn visie”


Sortiva vult deze kernwaarden aan met: proactief, keten denken en samenwerken.